Sottunga

Vad lever i Östersjön? 

Under ytan i Östersjön finns massor av olika växter och djur, som tillsammans lever i Östersjöns marina ekosystem. Det är allt ifrån mikroskopiska växtplankton som lever på energi från solen och skapar en födobas i Östersjöns ekosystem, till stora rovdjur som gäddan och torsken.

I Östersjön lever det:
82 olika fiskarter
369 olika vattenväxter,
3000 olika planktonarter
1221 olika arter ryggradslösa djur 
Tusentals arter av bakterier och virus

Alla arter lever tillsammans i sina lämpliga livsmiljöer och bildar i ett stort nätverk där varje art har sin egen funktion. Eftersom Östersjön är ett artfattigt hav är det extra känsligt. Skulle en av arterna dö ut i Östersjön är det inte säkert att det finns någon annan art som kan utföra samma funktion i ekosystemet. Vissa arter, såsom gäddan och blåstången, är nyckelarter och extra viktiga för Östersjöns ekosystem. Skulle någon av dessa försvinna skulle ekosystemet förändras helt.

Många av Östersjöns arter är duktiga på att anpassa sig när deras livsmiljö förändras. Men hur duktig respektive art är på att anpassa sig beror också på hur bra hela ekosystemet mår.

Leta efter djur- och växtarter

Markera ut en ruta på stranden, cirka 3 x 3 meter. Hur många olika djur- och växtarter kan du hitta i din ruta?

Östersjöns djupaste punkt är 459 meter.

Visste du att Östersjön kan bli helt istäckt? Sen 1800-talet har Östersjön frusit över helt 20 gånger, senast år 1987.

Östersjöns medeldjup är 55 meter, jämfört med t.ex. Medelhavets 1500 meter.